De Combinatie Jeugdzorg

Servicecentrum van het Centraal Kantoor
Contactpersoon/bereikbaarheid:
Adres:
Nuenenseweg 4
             5631 KB Eindhoven
Telefoon: 040-2451945
Email: centraal.kantoor@decombinatie.nu
Fax: 040-2440086
Website:
www.decombinatie.nu
Werkgebied:  
Zuidoost- Brabant

Doelgroep:
kinderen en jeugdigen in de leeftijd van 0-18 jaar (met uitzondering tot 23 jaar) en afhankelijk van de leeftijd en de situatie van diens ouders.
Doel:
Het doel van De Combinatie Jeugdzorg is het verlenen van jeugdhulp en het behandelen van kinderen en jeugdigen. Ook biedt deze organisatie aan ouders/verzorgers ondersteuning bij de opvoeding van hun kind(eren).

Binnen De Combinatie Jeugdzorg worden de volgende producten en activiteiten aangeboden:
Spoedeisende zorg: dit programma biedt directe hulp aan kinderen (0-18 jaar) en hun ouders die in een crisissituatie verkeren waarbij direct handelen noodzakelijk is.
Hulp thuis:
een ambulant hulpverlener komt bij het kind/ gezin thuis en daar worden de problemen uitgelicht en besproken, worden oefeningen gedaan en worden afspraken gemaakt om de situatie te verbeteren.
Daghulp: de daghulp is bedoeld voor jongeren vanaf 12 jaar die (tijdelijk) niet naar school gaan. Zij komen overdag naar De Combinatie Jeugdzorg en aan hen wordt een programma aangeboden waarin leren, stage en hulp gecombineerd worden. De contacten met de ouders worden onderhouden met een ambulant hulpverlener die werkzaam is binnen de organisatie.
Dagbehandeling voor kleuters: kleuters van 2- 7 jaar die ernstig problematische problemen in hun ontwikkelingen ondervinden worden behandeld in een Medisch Kleuterdagverblijf. In het geval de kleuters in aanleg normale verstandelijke vermogens bezitten, wordt er ook onderwijs geboden.
Dagbehandeling: aan jeugdigen in de leeftijd van 6- 12 jaar en in de leeftijd van 12- 18 jaar wordt door een Boddaertcentrum naschoolse behandeling aangeboden. Hier worden aan de jeugdigen verschillende vaardigheden aangeleerd, zoals het leren omgaan met conflicten en het samen spelen. Deze vaardigheden zorgen ervoor dat gedragsproblemen verminderen.
Dag- en nachtbehandeling: De Combinatie Jeugdzorg biedt een dag- en nachtbehandeling voor de jeugdigen waarbij thuis wonen niet meer gaat. Het kind of de jongere woont in dit geval in een behandelgroep of in een pleeggezin. Binnen een behandelgroep wordt het kind/ de jeugdige begeleidt door een pedagogisch medewerker en in een pleeggezin bied een ambulant hulpverlener thuis begeleiding aan het kind en de (pleeg)ouder(s).
Woonbegeleiding: woonbegeleiding biedt ondersteuning bij zowel praktische als sociaal- emotionele zaken bij een jongere waarbij zelfstandig wonen nog niet vanzelf gaat.
Pleeggezinnen: wanneer de ouders/verzorgers niet in staat zijn om voor het kind/ de jeugdige te zorgen, kunnen deze kinderen/jeugdigen (alle leeftijden) zowel tijdelijk als langdurig in een pleeggezin worden opgevangen. Deze kinderen hebben geen ernstige problematiek, maar hebben veel meegemaakt waardoor ze (mogelijk) tekort zijn gekomen. Een pleeggezin kan dan de nodige aandacht, rust en stabiliteit bieden die het kind/ jeugdige nodig heeft.
Observatiediagnostiek: indien de problemen van de kinderen zo complex zijn, is aanvullend onderzoek nodig. Een kind wordt dan door een psycholoog, orthopedagoog of andere deskundige onderzocht om te beslissen welke vorm van hulp het beste bij dat kind past.
Omgangshuis en Echtscheidingshulpverlening: het omgangshuis ondersteunt de ouders bij het op gang brengen van een aanvaardbare omgangsregeling (in het geval van een echtscheiding). Het omgangshuis biedt de ouder(s) en het kind (tot 12 jaar)de mogelijkheid om elkaar op een veilige, neutrale en kindvriendelijke plek te ontmoeten. De ontmoeting vindt altijd plaats onder begeleiding van twee hulpverleners.

Verder biedt De Combinatie Jeugdzorg nog een aantal cursussen, trainingen en bijzondere vormen van hulp, die zowel gericht zijn op de jeugdigen als de op de ouders:
   - Cursus ‘Beter omgaan met pubers’.
   - Behandelgroep voor kleuters met ernstig overgewicht.
   - Hulpverlening door ambulant hulpverleners op het Snijvlak van Onderwijs en Zorg (SNOZ).
* SNOZ staat voor ambulante hulp aan gezin, school, peuterspeelzaal en kinderdagverblijf. Deze hulp wordt verleend aan kinderen in de leeftijd van 3- 7 jaar.

Vanaf 1 januari 2011 is De Combinatie Jeugdzorg gefuseerd met Frentrop en De Wilddonck.