Mgr Bekkersschool

Mgr. Bekkersschool
Adres: Jacob Oppenheimstraat 1
           5652 HG Eindhoven
Telefoon: 040-2515859
Website: http://www.mbseindhoven.nl/ 
E-mail: administratie@MBSeindhoven.nl

Doelgroep: De MBS Eindhoven is een school voor zeer moeilijk lerende kinderen. Dit zijn leerlingen met een duidelijke ontwikkelingsachterstand en een zodanige onderwijsbeperking en leerbelemmering dat zij zijn aangewezen op deze vorm van speciaal onderwijs.

Behalve deze duidelijke ontwikkelingsachterstand (IQ < 55) kan er ook sprake zijn van aanvullende problematiek waaronder sociaal-emotionele problematiek, concentratieproblemen, gedragsproblemen, problemen van zogenaamde non-learners en problemen rondom kwetsbaarheid en afhankelijkheid. De IQ-grens kan dan boven de 55 liggen, maar in principe niet hoger dan 70.

Leerlingen die een autisme spectrum stoornis (ASS) hebben en voldoen aan bovenstaande criteria zijn ook aangewezen op onze school. De school heeft relatief veel van deze leerlingen in huis.

Sinds 2004 heeft de MBS Eindhoven de verbrede toelating voor de doelgroep MG-ZMLK. Dat wil zeggen dat ook kinderen met een ernstige verstandelijke beperking (IQ <35) kunnen worden toegelaten. Deze zitten veelal in de zgn. onderwijszorggroepen.

Doel: MBS Eindhoven wil een goede school zijn voor alle leerlingen. Dit wil zeggen: een school die tegemoet komt aan de hulpvraag van de leerlingen. Dat doen zij graag in overleg en in nauwe samenwerking met de ouders/verzorgers.

De MBS Eindhoven heeft een gedragscode ontwikkeld waarin zij beschreven hebben wat we belangrijk vinden in de manier van hoe ze met elkaar omgaan. Zij vinden dat iedereen zich goed en veilig moet voelen binnen de school. Dat geldt voor de leerlingen, voor de ouders/verzorgers, maar ook voor alle medewerkers.

De kernwaardes zijn dan ook:
•Respectvol omgaan met elkaar in de driehoek leerling-medewerker-ouder
•Verantwoordelijkheid nemen, dragen en afleggen
•Denken in mogelijkheden en kansen

De ambitie om een goede school te willen zijn, richt zich op het steeds opnieuw vragen te stellen als: Wat vraagt deze leerling, met deze beperking, met deze mogelijkheden, met deze achtergrond, met deze ouders/verzorgers, van ons? Wat moet ik doen om deze leerling verder te brengen? Welk plan heb ik met deze leerling? Wat heeft deze leerling nodig om op een hoger niveau te komen? Wat heb ik te bieden? Hoe bespreek ik dat met ouders/verzorgers en hoe leg ik verantwoording af voor de gemaakte keuzes?

Uiteindelijk gaat het om samen tot een verantwoord ontwikkelingsperspectief te komen. Dat is een boeiende weg en hierin ligt onze uitdaging.