Emilius School

Emiliusschool
Adres: Nieuwstraat 72
           5691 AE Son
Telefoon: 0499-494242
Website: www.emiliusschool.nl 
E-mail: administratie@emiliusschool.nl

Doelgroep: De Emiliusschool wordt bezocht door leerlingen in de leeftijd van 4 tot 20 jaar met een meervoudige handicap. "Meervoudig gehandicapt" betekent voor onze school dat er in ieder geval sprake is van verstandelijke en motorische beperkingen. Deze beperkingen zijn, naast b.v. epilepsie, zintuiglijke beperkingen en gedragsproblemen, kernachtig aanwezig.

Doel: De Emiliusschool streeft ernaar, in nauwe samenwerking met het behandelcentrum Zonhove, de leerlingen tot een zo groot mogelijke vorm van zelfstandigheid te brengen. Een zelfstandigheid die de persoon in staat stelt te functioneren in een maatschappij, op een voor hem of haar aanvaardbaar niveau, met versterking van het gevoel van eigenwaarde.

De Emiliusschool tracht in haar onderwijsinhoudelijke organisatie de orthodidactische en orthopedagogische componenten van onderwijs onlosmakelijk van elkaar te zien. Mede hierdoor ligt de nadruk vooral op een opvoedings- en begeleidingsklimaat, waarin de leerling zich kan ontplooien en waarbinnen hij of zij zich prettig kan voelen.